Contact

Privacyverklaring sollicitanten

Voor Arcade is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Arcade spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Arcade uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens voor sollicitanten

Indien u solliciteert verzamelt en verwerkt Arcade de persoonsgegevens die u persoonlijk heeft verstrekt (middels een sollicitatiebrief en C.V.) en persoonsgegevens die u verstrekt tijdens persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Naast de persoonsgegevens die u als sollicitant aan Arcade verstrekt, verzamelt Arcade eveneens informatie vanuit social media en andere openbare bronnen. Arcade verzamelt en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die voor het doeleinde van de verwerking van toepassing is.

Doeleinde van de verwerking
Arcade verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens met als doel te kunnen beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarvoor u uw interesse kenbaar heeft gemaakt en om eventueel contact met u op te nemen voor een nadere kennismaking/toelichting op uw sollicitatie. Tevens worden uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt om te beoordelen of u mogelijk voor andere vacatures binnen Arcade in aanmerking kunt komen of ter voorbereiding op een eventuele arbeidsovereenkomst.

Categorieën persoonsgegevens
Arcade verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens op het gebied van:
- personalia (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres etc.)
- opleiding (scholing, cursussen, etc.)
- arbeidsverleden (eerdere werkgevers, referenties, etc.)
- vaardigheden en competenties

Grondslag voor gegevensverwerking
Arcade verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens teneinde uw sollicitatie te kunnen beoordelen op basis van uw expliciete toestemming. U heeft altijd het recht deze toestemming in te trekken. Nadat de toestemming is ingetrokken zal geen verdere verwerking meer plaatsvinden.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Zonder uw expliciete toestemming vooraf verstrekt Arcade uw persoonsgegevens niet aan derden. Indien het wenselijk is voor de werving- en selectieprocedure, kan Arcade u verzoeken om uw persoonsgegevens aan derden te mogen verstrekken (bijvoorbeeld voor het afnemen van een assessment). Tevens zal Arcade uw persoonsgegevens aan derden verstrekking indien zij daartoe op basis van de wet verplicht is.

Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Bewaartermijn

Arcade bewaart uw gegevens tijdens en na de werving- en selectieprocedure. Uw persoonsgegevens worden verwijderd binnen vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij u expliciet aangeeft dat uw gegevens langer mogen worden bewaard in het kader van eventuele toekomstige vacatures. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens maximaal één jaar na uw toestemming daartoe bewaren.

In het geval van klachten of geschillen over het contact of de sollicitatieprocedure worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klachten en geschillen. Wanneer het duidelijk is dat een klacht of een geschil is opgelost dan zullen de daarvoor bewaarde persoonsgegevens worden verwijderd.

Beveiliging en integriteit van gegevens

Arcade heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Arcade betrokken zijn bij de werving- en selectieprocedure. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Arcade vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U heeft de volgende rechten:
- Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Arcade over u verwerkte persoonsgegevens. 
- Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens.
- Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien Arcade deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt.
- Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Arcade de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden. 
- Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door Arcade over te laten dragen aan een andere organisatie.
- Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Arcade. Bij een dergelijk verzoek zal Arcade de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen. 
- Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen bij de Privacy Officer van Arcade. Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat Arcade niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek. Binnen één maand nadat Arcade een verzoek van u heeft ontvangen zal zij u informeren. Daarbij zal Arcade aangeven of en hoe aan uw verzoek gevolg zal worden gegeven en zo niet, waarom niet. Het uitoefenen van de rechten is voor u in beginsel kosteloos.

Klachten

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van Arcade, kunt u dit melden bij de Privacy Officer van Arcade. Of u kunt hier een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. 

Contact

U kunt contact opnemen met de Privacy Officer van Arcade via het onderstaande adres:
Stichting Arcade Mensen en Wonen
T.a.v. de Privacy Officer
Stokdijkkade 26
2671 GX Naaldwijk
info@arcadewonen.nl
0174 – 28 23 00

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Arcade mensen en wonen.