Contact

Prestatieafspraken

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de herziene Woningwet. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen wij gaan bouwen voor welke doelgroepen.

De prestatieafspraken die wij maakten met de gemeente Den Haag, gemeente Westland en Huurdervereniging Westland vindt u hieronder.

Gaten dichten in Haaglanden

Samen met alle corporaties en Wonen-wethouders in de regio Haaglanden is het convenant Gaten dichten in Haaglanden 2017-2026 ondertekend. In dit convenant staat vermeld dat de corporaties de komende jaren gezamenlijk 12.000 sociale huurwoningen willen realiseren, door nieuwbouw en overname van bezit van Vestia. Doel van de partijen is het op peil houden van een evenwichtige (gespreide) woningmarkt die voor huurders bereikbaar blijft. Aanleiding om met alle partijen om de tafel te gaan was het herstelplan van Vestia, dat zou leiden tot een grote afname van de sociale woningvoorraad.

Raamovereenkomst wonen 2019-2024

Samen met de gemeente Den Haag, woningcorporaties en Haagse huurderorganisaties maakten wij afspraken over de gezamenlijke opgave en prestaties op het gebied van wonen.

Huisvesting zorgdoelgroepen

Zorgaanbieders, de gemeente Den Haag en woningcorporaties willen beter samenwerken aan het huisvesten van zorgdoelgroepen. Om zo een succesvolle uitstroom van cliënten naar zelfstandig wonen te bewerkstelligen. Hiervoor zijn overkoepelende convenantafspraken gemaakt.

De Haagse aanpak

De Haagse aanpak is een initiatief van de partners van de Haagse Tafel Wonen. Samen maken zij zich sterk voor een toegankelijk, ongedeeld en toekomstgericht Den Haag.