Contact

Koersplan: wat we willen bereiken

In ons koersplan hebben wij bepaald waar wij ons de komende jaren op willen richten. Daarmee leggen we de nadruk op de huidige en toekomstige vraag van onze klanten, de belangrijkste volkshuisvestelijke opgaven in ons werkgebied en de optimalisatie van onze organisatie. Hieronder staat hoe wij dit doen volgens de Arcade-aanpak.

Leefbare en gedifferentieerde buurten

Een thuis bieden gaat verder dan het aanbieden van een woning. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van leefbare en gedifferentieerde buurten. Samen met onze maatschappelijke partners – gemeente/zorg/welzijn – zorgen wij dat onze huurders waar nodig passende ondersteuning krijgen voor ‘samenredzaamheid’.

Brede doelgroep

Wij richten ons niet alleen op de primaire doelgroep, maar ook op de middeninkomens en huishoudens met een zorgvraag (ouderen en mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking), huishoudens die een beroep doen op de maatschappelijke opvang, (dak- en thuislozen), jongeren en statushouders.

Samenwerkingsbereidheid

Wij zijn een maatschappelijke en ondernemende organisatie. Dat zie je niet alleen terug in onze pragmatische aanpak, maar ook in onze samenwerkingsbereidheid. Een corporatie kan niet meer vanuit autonomie de volkshuisvestelijke doelen realiseren. Wij werken daarom samen in een netwerk van partners en zullen op een aantal terreinen nog meer een netwerkorganisatie worden.

Financiële sturing en risicobeheersing

Arcade investeert in nieuwbouw en bestaande bouw. Deze investeringen betreffen forse bedragen en vragen om financiële sturing en risicobeheersing. We zijn als organisatie financieel gezond en dat moet ook zo blijven. Wij sturen op financiële en volkshuisvestelijke doelen die wij periodiek evalueren en waar nodig bijsturen. Zo verbeteren we het lerende vermogen van onze organisatie en blijven we in control.

Altijd in dialoog

In onze manier van werken zoeken wij de verbinding met huurders, woningzoekenden en onze maatschappelijke partners. Wij tonen interesse in hun mening en beleving en willen dat onze manier van werken aansluit bij hun verwachtingen. We zoeken samen de dialoog om te komen tot de beste resultaten. We houden van aanpakken en staan open voor feedback. Arcade opereert in lokale, regionale en landelijke netwerken om de volkshuisvestelijke belangen te behartigen. De lijnen met de politiek proberen we kort te houden. ‘Als je elkaar kent, kan je makkelijker meters maken.’

Koersplan

Ons koersplan 2023-2027 kunt u hier bekijken.